นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นิทรรศการ "MDCU Open House"

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำประกาศนโยบายฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์นิทรรศการ "MDCU Open House" (mdcuopenhouse.docchula.com)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมนิทรรศการ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และจะมีการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด กรณีที่จำเป็นต่อการให้บริการโดยปกติของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง หมายเลขไอพี และประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อกับ Facebook โดยสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/policy

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

สโมสรนิสิตฯ จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นข้อมูลในการวัด-ประเมินผลการดำเนินงานของการจัดนิทรรศการ และปรับปรุงการดำเนินงาน
  2. เพื่อเป็นหลักฐานการเยี่ยมชมในการแลกรับของรางวัลในงานนิทรรศการ
  3. เพื่ออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนิทรรศการ

ทั้งนี้ หากภายหลัง สโมสรนิสิตฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สโมสรนิสิตฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอม ทั้งนี้ สโมสรนิสิตฯ ได้กำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

สโมสรนิสิตฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บไว้ เว้นแต่ได้รับคำยินยอม หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สโมสรนิสิตฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการเข้าถึง-แก้ไข-สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และการบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log)

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สโมสรนิสิตฯ จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไขปรับปรุง สโมสรนิสิตฯ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์นี้

กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ / ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอตรวจดูได้โดยติดต่อที่สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผ่านทางอีเมล itdivision@docchula.com

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

สโมสรนิสิตฯ จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ สโมสรนิสิตฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

สโมสรนิสิตฯ กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ